Missie en Visie


Uitgangspunten en missie (uit BESTUURSONDERNEMINGSPLAN 2016-2020.pdf)

Wij willen onze leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen en hen de daarvoor noodzakelijke begeleiding en ondersteuning geven. Wij willen leerlingen en hun ouders inspireren en hen een onderwijsomgeving bieden die nieuwsgierigheid en creativiteit stimuleert en die aandacht besteedt aan zowel cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. Die onderwijsomgeving moet ook de veiligheid en geborgenheid leveren waarin onze leerlingen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Op deze wijze willen wij elke leerling, binnen zijn/haar eigen mogelijkheden, een ontdekkingstocht bieden naar zichzelf en naar de omringende wereld. Daarmee willen we ertoe bijdragen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers die in staat zijn open en kritisch naar hun omgeving te kijken. Maar: die ook kritisch naar zichzelf kunnen blijven kijken en die de flexibiliteit ontwikkelen om zich in de toekomst aan te blijven passen aan ontwikkelingen die we thans nog niet kunnen voorzien. Dit vanuit het besef dat er in het leven maar één constante is, namelijk verandering.

Vanuit eenzelfde insteek beschouwen we ook Markant en Vrije School als onderwijsorganisaties. In lijn met ons besturingsmodel willen we onze scholen stimuleren tot eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling. Eigenaarschap geeft scholen de professionele ruimte om in relatie tot de eigen wijk en in samenwerking met leerlingen en ouders, eigen inhoudelijke afwegingen te maken en daarmee een eigen profiel te ontwikkelen. Daarmee krijgt ondernemerschap alle ruimte en stimuleren we veelzijdigheid binnen onze organisatie.

Professionele ruimte vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid: voor de ontwikkeling van de school, voor de kwaliteit van het onderwijs en voor kritische zelfreflectie op het 'team'functioneren én het eigen functioneren van medewerkers. Dat vraagt om directeuren én leerkrachten die het beste uit zichzelf willen halen en als team willen presteren. Als wij onze leerlingen toekomstbestendig onderwijs willen aanbieden dan vraagt dat van ons de flexibiliteit om onszelf en ons onderwijs aan te passen aan ontwikkelingen in de samenleving. Daarmee is niet gezegd dat we 'iedere gril' moeten vertalen naar aandacht in het curriculum en onderwijstijd. Vanuit eigenaarschap en eigen kracht moeten we daarover weloverwogen afwegingen maken. Dit vanuit het besef dat er ook in het onderwijs maar één constante is, namelijk ontwikkeling.

Als we onze scholen stimuleren tot eigenaarschap en eigen ontwikkeling, kan dat leiden tot de vraag waaruit de meerwaarde van Markant als onderwijsorganisatie bestaat. Die vraag laat zich eenvoudig beantwoorden. Vanuit onze oorsprong is Markant een stichting voor openbaar basisonderwijs in Breda waar leerlingen van alle gezindten zonder enig voorbehoud welkom zijn. Hoewel denominatie veel minder dan vroeger de schoolkeuze van ouders bepaalt, is en blijft het behartigen van het belang van openbaar basisonderwijs en het aanbieden van openbaar basisonderwijs op verschillende locaties in Breda een belangrijke pijler onder ons bestaan. Dat bindt ons en daarop willen wij ons ook verbinden. Daarnaast willen we met elkaar een platform vormen voor gemeenschappelijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis en vaardigheden. Tot slot willen we met elkaar schaalvoordelen bereiken, bijvoorbeeld ten aanzien van beleidsontwikkeling en belangenbehartiging, maar ook ten aanzien van facilitaire voorzieningen.

We verloochenen onze achtergrond als aanbieder van openbaar basisonderwijs dus niet, maar richten ons anderzijds met een open en actieve blik naar onze omgeving. De samenwerking met andere schoolbesturen in Breda is de afgelopen jaren geïntensiveerd en is uitstekend te noemen. De samenwerking binnen de coöperatie BreedSaam, de samenwerking in het kader van de Bredase Onderwijsagenda én in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs getuigen daarvan. Ook de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in Breda is goed te noemen. Het ontwikkelen van een 'Handboek PO/VO' is daarvan een voorbeeld.

Wat voor de scholen van Markant geldt, is evenzeer van toepassing voor de Rudolf Steiner school die wordt bestuurd vanuit de Stichting Vrije School Breda. Via een personele unie heeft deze stichting hetzelfde College van Bestuur en dezelfde Raad van Toezicht als de Stichting Markant Onderwijs. Ook de Rudolf Steiner school krijgt alle ruimte om zich op grond van de eigen onderwijsvisie te ontwikkelen maar kan anderzijds voordeel behalen uit de samenwerking met de scholen van Markant Onderwijs.

De eigenheid van Markant en zijn scholen vraagt om een samenspel tussen College van Bestuur, directeuren, leerkrachten, ouders en Raad van Toezicht. In dit samenspel heeft ieder van ons een eigen verantwoordelijkheid, maar staat samenwerking en het gemeenschappelijk belang voorop. Vanuit dat gemeenschappelijke belang formuleren we in dit nieuwe bestuursondernemingsplan collectieve ambities voor de periode 2016-2020. Daarbij gaat het om ambities die een kader voor alle scholen vormen. Het is aan de scholen die kaders op eigen wijze te vullen en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling op weg naar 2020.

Bovenstaande uitgangspunten komen samen in onze missie die ten opzichte van het bestuursondernemingsplan 2012-2016 niet gewijzigd is.

Markant Onderwijs wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden dat toegankelijk is voor alle kinderen in Breda. Daarbij wordt bewust omgegaan met de verscheidenheid in achtergronden en mogelijkheden van kinderen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen binnen een veilig en respectvol pedagogisch klimaat waarbij in kindcentra samengewerkt wordt met kinderopvang-, onderwijs- en overige instellingen in de wijk en in de stad.